TFRS9 เป็นส่วนหนึ่งของการรายงานขององค์กร

การรายงานทางการเงินขององค์กรเป็นส่วนหนึ่งของการรายงานขององค์กร TFRS9 ซึ่งประกอบด้วยงบการเงินและหมายเหตุประกอบที่จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป (GAAP) TFRS9 งบการเงินคือบทสรุปของธุรกรรมทางธุรกิจระหว่างปีการเงินของบริษัท โลกธุรกิจมีองค์กรหลายรูปแบบตั้งแต่การแสวงหาผลกำไรแต่เพียงผู้เดียว การเป็นเจ้าของ ห้างหุ้นส่วน และธุรกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยมีความรับผิดจำกัด ไปจนถึงองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร

TFRS9 ซึ่งการดำรงอยู่ไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยผลประโยชน์ทางการเงินเป็นหลักกฎระเบียบที่ควบคุมการจัดทำงบการเงินส่วนใหญ่จะใช้เฉพาะกับนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นเท่านั้น TFRS9 สิ่งนี้ก่อให้เกิดมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดหน่วยงานและบทบัญญัติทางกฎหมายซึ่งเป็นกรอบที่ใช้ในการจัดทำงบการเงิน กระบวนการจัดทำรายงานตาม GAAP

สินทรัพย์และหนี้สินเป็นไปตามกรอบมาตรฐานที่มีอยู่ และการเบี่ยงเบนใด ๆ

และข้อกำหนดทางกฎหมายนำเสนอข้อดีและข้อเสียแก่องค์กรและกลุ่มผู้สนใจอื่นๆ มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศถูกนำมาใช้เพิ่มมากขึ้นโดยมาตรฐานการบัญชีระดับชาติหลายหน่วยงาน TFRS9 ซึ่งนำไปสู่การกำหนดมาตรฐานการบัญชีชุดเดียวทั่วโลก TFRS9 ดังนั้นจึงคุ้มค่าที่จะพิจารณาข้อดีและข้อเสียของการรายงานทางการเงินเพื่อสร้างความตระหนักถึงความซับซ้อนที่องค์กรและผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชีต้องเผชิญข้อดีหลายประการของการรายงานทางการเงินขององค์กรสามารถแจกแจงได้ และบางทีข้อดีที่สำคัญที่สุดก็คือ TFRS9 องค์กรสามารถเปรียบเทียบประสิทธิภาพส่วนบุคคลของตนกับผู้อื่นในอุตสาหกรรมหรือสายธุรกิจเดียวกันได้ ทั้งนี้เนื่องจากหลักการ มาตรฐาน

และข้อบังคับที่กำหนดขึ้นทำให้มั่นใจได้ว่ามีเกณฑ์มาตรฐานที่ต้องปฏิบัติตามในการจัดทำรายงานทางการเงิน TFRS9 การรับรู้รายได้ ค่าใช้จ่าย สินทรัพย์และหนี้สินเป็นไปตามกรอบมาตรฐานที่มีอยู่ TFRS9 และการเบี่ยงเบนใด ๆ สามารถตอบโต้ได้ด้วยการลงโทษทางวินัยหรือทางกฎหมาย องค์กรต่าง ๆ พยายามที่จะจัดทำงบการเงินให้ใกล้เคียงกับกรอบที่ตั้งไว้มากที่สุด ในบางประเทศ เช่น เคนยา สิ่งนี้ได้รับการแปลเป็นการแข่งขันประจำปี TFRS9 ซึ่งผลการดำเนินงานของบริษัทในด้านนี้ได้รับการประเมินโดยองค์กรวิชาชีพ รวมถึงองค์กรวิชาชีพบัญชีแห่งชาติ โดยมีจุดมุ่งหมาย

การรายงานขององค์กรในกรณีนี้ช่วยเพิ่มการพัฒนาความเข้าใจในกิจกรรม

เพื่อให้รางวัลแก่บริษัทที่มีการจัดทำงบการเงินที่ดีที่สุด สิ่งนี้จะส่งเสริมพนักงานและการพัฒนาวิชาชีพซึ่งเป็นลักษณะที่พึงประสงค์ในการเติบโต TFRS9 และการสร้างความมั่งคั่งขององค์กรนักลงทุนและเจ้าของบริษัทในเขตอำนาจศาลที่การรายงานทางการเงินขององค์กรเป็นไปตามกรอบการทำงานที่มั่นคงและชัดเจนสามารถตัดสินใจลงทุนได้อย่างเหมาะสม

การรายงานขององค์กรในกรณีนี้ช่วยเพิ่มการพัฒนาความเข้าใจในกิจกรรมของบริษัท และในขณะเดียวกันก็ช่วยให้บริษัทสามารถตั้งรับได้ เนื่องจากสังคมในวงกว้างได้รับข้อมูลที่ดีเกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานที่คาดหวังtfrs9 tfac นอกจากนี้ยังทำหน้าที่เป็นแรงจูงใจ TFRS9 ให้ผู้จัดการปฏิบัติงานอย่างดีที่สุดและกำหนดมาตรการควบคุมที่ช่วยให้องค์กรปฏิบัติตามกรอบการทำงานข้อกำหนดในการรายงานทางการเงินขององค์กรนำไปสู่การจัดทำรายงานทางการเงินทันเวลา

TFRS9